logo perspectief 2018


InstroomprocedureStroomschema instroomprocedure jongeren

Dit stuk zal een korte tekstuele uitleg geven bij het stroomschema van de instroomprocedure van jongeren. Hierbij zal het proces op de besluitpunten worden omschreven, aangegeven met het ruitvormige symbool.

Kandidaat komt vanuit? (De onderwijs-achtergrond van de kandidaat bepaalt welke procedure en partijen betrokken zijn binnen de instroom van een kandidaat)

-Kandidaat komt vanuit het Voortgezet Onderwijs (VO):
Er zal een Multi-Disciplinair Overleg toewijzing (MDO-t) georganiseerd worden door de school van de deelnemer, met betrokken partijen vanuit het VO: de zorgcoördinator, het leerplein/leerplicht, Perspectief, het Samenwerkingsverband maar ook de ouders en de leerling. In het MDO-t wordt overeenstemming bereikt over ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
     Als Perspectief het benodigde ondersteuningsaanbod kan bieden wordt hiertoe een gezamenlijk toewijzingsbesluit genomen (vanuit het SWV wordt een onderwijsarrangement toegewezen).
     De betrokken school zal vervolgens de aanmelding voor op het NOVA opstellen. Dit betekent dat er ook een NOVA-doorstroomformulier moet worden gesteld. Om Perspectief voor te bereiden op de aanmelding is het van belang dat deze ook naar Perspectief wordt gestuurd. 
     De SLB'er en Perspectief besluiten vervolgens op basis van een intake welk niveau het beste past bij de kandidaat (certificering of MBO). Hierna zal het inschrijvingsproces van Perspectief worden gevolgd.

-Kandidaat komt vanuit het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO):
Er zal een Multi-Disciplinair Overleg toewijzing (MDO-t) georganiseerd worden door de school van de deelnemer, met betrokken partijen vanuit het MBO: de zorgcoördinator, het leerplein, Perspectief maar ook de ouders en de leerling. In het MDO-t wordt overeenstemming bereikt over ondersteuningsaanbod dat aansluit bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
     Hier zal eerst worden besloten welk niveau het best past bij de kandidaat (certificering of MBO) en daarna welke instantie hier de zorg voor zal dragen. In het geval dat hiervoor de keuze valt voor Perspectief zal het inschrijvingsproces worden gevolgd. Wanneer dit gaat om een MBO traject zal er eerst een NOVA-doorstroomformulier moeten worden opgesteld door de afkomstige school of leerplichtambtenaar.
     Tot slot zal er een intake plaats vinden met een SLB' er van het NOVA en de trajectbegeleider van Perspectief.

-Kandidaat is een Vroegtijdig School Verlater (VSV’er):
Deze kandidaat zal worden opgevangen door het leerplein die zorgt dat er een Multi-Disciplinair Overleg toewijzing (MDO-t) plaatsvindt met partijen betrokken bij het MBO. Hierna zal het zelfde proces volgen als bij “kandidaat komt vanuit het Middelbaar Beroeps Onderwijs”.